Gizarte, kultura eta kirol ekipamenduko eraikina, Pasai Donibane
Edificio de equipamiento socio/cultural y deportivo, Pasai Donibane